Copic Supply List

Copic Supply List

YR00, YR12, YR15,

Y000, Y02,

R30, R32,

B000, B00,

C00, C0, C2, C4, C6,

YG00, YG13, YG17,

E0000, E30, E31, E33, E13, E44,

BG000, BG11, BG13, BG18,